JOBB

Logistikk og lager­med­ar­beider — Malme­fjorden

På vegne av PTG Frionordica AS og Perfect Tempe­rature Group AS søker vi etter en logistikk og lager­med­ar­beider til vår avdeling i Malme­fjorden. PTG Frionordica utvikler og produ­serer kjøle­teknisk utstyr som brukes til produksjon av sjømat. Laks og fiskeri er Norges viktigste fremtids­næring med et betydelig utvik­lings­po­tensial. Selskapet er ledende når det gjelder nye produkter til næringen med en betydelig eksport­andel til hele verden. Selskapet har hoved­kontor i Malme­fjorden og avdelings­kontor i Grimstad, samt flere søster-selskaper gjennom Perfect Tempe­rature Group AS. Gjennom høy kompe­tanse og et mangfoldig tilbud tjenester, skal vi være et naturlig valg for kunder med ulike behov. Vi mener verdien ligger i perfekt tempe­ratur! Vi skal derfor alltid være ledende innen bærekraftig tempe­ra­tur­hånd­tering. Vår lagersjef går av med pensjon og vi søker en ny medar­beider i avdelingen.

Arbeids­opp­gaver:

 • Mottak av varer og håndtering av lager
 • Følge opp og forberede produk­sjons­ordre med varemottak og vareuttak
 • Vedli­ke­holde og utvikle bedriftens ERP-system
 • Registrere og merke produkter i forhold til regler for sporbarhet
 • Planlegge og bestille produk­sjons­varer mot prognose og lagernivå
 • Organisere og dokumentere trans­porter
 • Samar­beide tett med kollega på lager, prosjekt­ledere og produksjon
 • Endelig arbeids­innhold og ansvar utarbeides etter kvali­fi­ka­sjoner og avdelingens behov

Kvali­fi­ka­sjoner og egenskaper:

 • Relevant utdanning eller erfaring fra lager og logistikk — gjerne i produk­sjons­be­drift
 • Må beherske IT-verktøy godt og bidra i utvikling av bedriftens ERP-system
 • God arbeids­ka­pa­sitet og stor innsats­vilje
 • Evne til å se og løse utford­ringer for effektiv varefor­syning
 • Være ryddig, struk­turert og metodisk, men også fleksibel

For den rette tilbyr vi:

Gode lønns- og øvrige betin­gelser i et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeids­miljø med gode utvik­lings­mu­lig­heter.

Søknader med attester og CV bes sendt til Liv på epost

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med Supply Chain Manager PTG Jon Petter Hol på telefon 913 64 261 eller på epost

Søknad sendes til HR-leder Liv Mona Arntzen på epost. Liv Mona er også å treffe på telefon 924 16 137 om du har spørsmål.

Søknads­frist: snarest og senest 20. mai 2020, søknader blir behandlet fortlø­pende.

Søknadsfrist:

20. mai, 2020