JOBB

PTG Helgeland AS søker etter service­montør til vår kommer­sielle service­av­deling i Mosjøen

Vi bygger Norges ledende kulde­tek­niske kompe­tanse­miljø, som utvikler bærekraftige tempe­ratur- og energi­løs­ninger for kunder nasjonalt og inter­na­sjonalt. PTG har som målsetting å utvikle teknologi og løsninger som bidrar til betydelige kostnads- og utslipps­re­duk­sjoner, og sørger for perfekt tempe­ra­tur­hånd­tering i hele verdi­kjeden til våre kunder. PTG er kjent for bruk av naturlige, miljø­vennlige og effektive kulde­medier i sine løsninger, derav slagordet; verdien av perfekt tempe­ratur og navnet PTG. Våre kjerne­verdier er; kunde­fo­kusert, bærekraftig, nyska­pende, dedikert og solid.

Arbeids­opp­gaver:

 • Montasje av varme­anlegg, varme­pumper, ac-anlegg på Helgeland, primært Mosjøen, men reise­virk­somhet må regnes med
 • Salg og service av varme­pumper
 • Oppfølging av garanti­saker

Kvali­fi­ka­sjoner:

 • Full opplæring gis, så ingen krav til utdan­nelse eller erfaring
 • Lærevillig og «stå på» evne
 • Kunde­fo­kusert med en god forståelse av hva god kunde­service innebærer
 • Ordenssans, etter­ret­telig og god samar­beids­vilje
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gjerne allsidig erfaring fra arbeid med service og/eller repara­sjoner
 • Serti­fikat klasse B

For de rette tilbyr vi:

 • Gode lønns- og øvrige betin­gelser, samt gode karrie­re­mu­lig­heter i Norges ledende kjøle- og fryse­tek­niske konsern
 • Et positivt, humørfylt, faglig og godt arbeids­miljø
 • Bil- og telefon­ordning, kurs og etter­ut­danning

Søknad sendes til epost og merkes «søknad service­montør Helgeland» i emnefeltet

For spørsmål om stilling ta kontakt med Runar Jørgensen på epost

Runar kan også treffes på telefon 959 75 958

Søknadsfrist:

1. august, 2020