Om oss

Med produksjon i Norge, og et omfat­tende service-nettverk ivaretar vi våre kunders behov for kvalitet og leverings­pre­sisjon.

Flag-PTG

MARKEDER

Vi bidrar til redusert energi­forbruk og økt lønnsomhet for våre kunder innen markedene marine, industri, kommer­siell og klima.

Vi i PTG utvikler og leverer miljø­vennlige kjøle‑, fryse- og energi­ef­fek­ti­vi­se­rings-løsninger. Vi er en betydelig leverandør til daglig­vare­bransjen i Nord-Norge, i tillegg til sjømat­mar­kedet nasjonalt og inter­na­sjonalt.

Marine

Nedkjølt og frosset når smak og nærings­stoffer er på topp

Vi vet at verdien av slutt­pro­duktet øker når fisken blir nedkjølt og frosset mens den er på sitt ferskeste, og mens nærings­stoffene er på topp. Våre løsninger sikrer også forbedret drifts­økonomi gjennom redusert drivstofforbruk og færre drifts­timer. Sammen med våre kunder finner vi den perfekte tempe­ra­turen, og løsninger som er kostnads­ef­fektive og miljø­vennlige.

Våre marine­kunder
Hvitfisk­fartøy, pelagiske fartøy, brønn­båter, og leveran­dører av fabrikker og proses­se­rings­anlegg.

Industri​

Effektiv foredling og høy kvalitet

Vår kunnskap om effektiv produksjon og høy kvalitet gir kundene den perfekte tempe­ra­turen og det beste resul­tatet. Ved å se helheten i tett samarbeid med kundene bidrar vi til høyere verdi på slutt­pro­duktene.

Våre industri­kunder
Oppdrett, proses­sering av hvitfisk og pelagisk (filetering, pakking, frys), slakterier, bakerier, turmat, studier og forskning, kraft­in­dustri, bryggerier, og leveran­dører av fabrikker og proses­se­rings­anlegg.

Kommer­siell (dagligvare)

Bevarer den opprin­nelige kvali­teten hele veien hjem

Våre kulde- og varme­pumpe-løsninger bidrar til å holde matvarene ferske og friske på en kostnads­ef­fektiv og miljø­vennlig måte. I samarbeid med våre kunder utvikler vi fremtids­rettede løsninger som passer både for store og små i daglig­vare­bransjen.

Våre daglig­vare­kunder
Enkelt­bu­tikker, kjeder og entre­pre­nører.

Klima

Reduserte energi­kost­nader – bedre klima innendørs og globalt

I fellesskap med kundene utvikler vi miljø­vennlige klima- og varme­løs­ninger som bidrar til redusert energi­forbruk og økt lønnsomhet. PTG ivaretar miljøet og kundens verdier på en trygg måte, og yter den beste service og oppfølging fra første samtale og gjennom systemets levetid.

PTG er hoved­le­ve­randør for Trane i Nord-Norge.

Våre klima­kunder
Entre­pre­nører, rør/vvs-entre­pre­nører, eiendoms­ut­viklere, datarom, offentlige- og private bygg, sykehus, borettslag.

ORGANI­SASJON

Leder­teamet vårt

I løpet av 2019 vil Kulde­teknisk AS skifte navn til PTG AS, og etter hvert vil selskapene FrioNordica AS og Kjøle­service Helgeland AS fusjo­neres inn i PTG AS. Med integra­sjonen av selskapene i PTG er det satt sammen en ny leder­gruppe på tvers av selskapene. 

Terje Arnesen​

Konsernsjef
-

Tel: +47 906 89 130
tar(at)ptg.no

Martin Schjølberg​

Salgs- og markeds­di­rektør
Kommer­siell og Klima

Tel: +47 957 64 311
msc(at)ptg.no

Steinar Dale

Produk­sjonssjef
-

Tel: +47 48 28 54 48
sda(at)ptg.no

Milos Golic

Finans­di­rektør
-

Tel: +47 907 13 044
mgo(at)ptg.no

Kjersti Berglund

Prosjektsjef
-

Tel: +47 951 72 602
kbe(at)ptg.no

Jon Petter Hol

Supply chain manager
-

Tel: +47 913 64 261
jho(at)ptg.no

Ketil Røberg​

Salgs- og markeds­di­rektør
Marine og Industri

Tel: +47 901 12 035
kro(at)ptg.no

Frode Berg​

Teknisk sjef
-

Tel: +47 916 55 823
fbe(at)ptg.no

Liv Mona Arntzen

Personal- og kvali­tets­sik­ringssjef
-

Tel: +47 92 41 61 37
liv(at)ptg.no

VERDI­GRUNNLAG

Verdien av perfekt tempe­ratur

Vi er et ledende kulde­teknisk kompe­tanse­miljø som skaper merverdier for kunder nasjonalt og inter­na­sjonalt.

Vi utvikler teknologi og løsninger som bidrar til betydelige kostnads- og utslipps­re­duk­sjoner, og sørger  for perfekt tempe­ra­tur­hånd­tering i hele verdi­kjeden til våre kunder.

Kunde­fo­kusert

Vi utvikler og leverer produkter og systemer som skaper merverdier for våre kunder.

Bærekraftig

Vi bidrar til energi­ef­fektive og miljø­vennlige løsninger.

Nyska­pende

Vi utvikler nye, bedre og mer effektive løsninger.

Dedikert

Vi er dedikert og trekker til oss kompe­tente kolleger.

Solid

Vi er forut­sigbare, lønnsomme og leverer kvalitet i alle ledd.

VÅR HISTORIE

PTG er en komplett leverandør av bærekraftige tempe­ratur- og energi­løs­ninger.

Navnet PTG er hentet fra initialene til holdings­sel­skapet Perfect Tempe­rature Group, og slagordet til gruppen – verdien av perfekt tempe­ratur.

PTG er resultat av integrasjon mellom selskapene Kulde­teknisk, FrioNordica, Kjøle­service Helgeland og Multi Kulde (Bodø).

KT_logo_blue_minimum_yellow_RGB

Kulde­teknisk

Tromsø­sel­skapet Kulde­teknisk ble grunnlagt i 2003 basert på egenut­viklede kjøle­løs­ninger til daglig­vare­bransjen, fiskeri, nærings­mid­del­in­dustri og bygg. Selskapet har hatt en betydelig vekst, og har fått mye oppmerk­somhet for å ha utviklet fryse­tek­nologi som er 25 prosent mer effektiv enn tradi­sjo­nelle løsninger.

Selskapets juridiske navn er i dag PTG Kulde­teknisk AS.

FrioNordica

FrioNordica ble etablert i 1983, og er landets ledende leverandør av kjøle­tek­nologi til maritimt bruk, og utvikler og produ­serer is-produk­sjons­anlegg, RSW-anlegg (Refri­ge­rated Sea Water) og varme­pumper til oppdretts- og fiske­in­du­strien i Norge, Europa og Sør-Amerika. Fram til integra­sjonen i PTG lå hoved­kon­toret i Malme­fjorden ved Molde, med avdeling i Grimstad og datter­selskap i Chile.

Selskapets juridiske navn er i dag PTG Frionordica AS.

Kjøle­service Helgeland

Kjøle­service Helgeland ble etablert i 2004, og tilbyr produkter, service- og vedli­kehold, prosjek­tering innen kjøl/frys, vannbåren varme, varme­pumper og aircon­dition. Kjøle­service Helgeland dekker hele Helgeland med hoved­kontor i Mosjøen, og med avdelinger i Mo i Rana, Sandnes­sjøen og Brønn­øysund.

Kjøle­service Helgeland sin virksomhet overfor privat­mar­kedet kan du lese mer om på www.kh-as.no.

Selskapets juridiske navn er i dag PTG Helgeland AS.

Multi Kulde

Multi Kulde i Bodø ble etablert i 1998, og har lang erfaring og kompe­tanse innen prosjek­tering, prosjekt­le­delse, prosjekt­gjen­nom­føring, montasje- og bygging av komplekse kjøle­anlegg.

Multi Kulde AS har eierin­ter­esser i Multi Kulde Vest i Ålesund (40 %), som igjen eier 100 % av Multi Kulde Nordvest (Molde).

Selskapets juridiske navn er i dag PTG Multi­kulde AS.

Nord Kapital­for­valtning

Nord Kapital­for­valtning er hoved­ak­sjonær i PTG gjennom Perfect Tempe­rature Group. Nord Kapital­for­valtning er en forvalter av aktive eierfond som inves­terer i etablerte virksom­heter med utspring i Nord-Norge og inter­na­sjonalt vekst­po­tensial. De forvalter fondet Nord II med en kapitalbase på NOK 431m, hvor statlige Argentum og franske Rothschild Merchant Bank er hjørne­steins­in­ves­torer.

SPONSOR­PROGRAM – RETNINGS­LINJER FOR SPONSING FRA PTG

En ekstra verdi for lokal­sam­funnet

PTG ønsker å støtte lokal­sam­funnet i nærheten av våre avdelinger. Vi ønsker at en del av vår verdi­skaping skal gå tilbake til samfunnet hvor frivil­lig­hets­ånden er sterkt forankret.

Hvem kan få støtte

  • Frivillige organi­sa­sjoner som bidrar til lokal­sam­funnet.
  • Lag og foreninger som driver kultur‑, fritids‑, og idretts­ak­ti­vi­teter, og da særlig rettet mot barn og unge.
  • Andre samfunns­nyttige tiltak for barn og unge.
  • Enkelt­in­di­vider sponses normalt ikke.

Hva kan vi sponse

  • Innkjøp av idretts­utstyr eller annet materiell som kommer barn og ungdom i nærmiljøet til gode.
  • Tilskudd til aktivi­tets­ar­ran­gement (kultur, fritid og idrett) som kommer barn og ungdom i nærmiljøet til gode.
  • Tilskudd til andre tiltak for barn og unge i nærmiljøet.

Krav og forplik­telser

  • Sponsor­midler skal komme felles­skapet til gode.
  • Alle organi­sa­sjoner som sponses av PTG inngår en sponsor­avtale. I avtalen skal det spesi­fi­seres sponsor­beløp og hvordan PTG får gjenytelser.

Beløp

  • Man kan søke om inntil kr. 10.000,- og de fleste tilde­linger ligger mellom 2.000,- og 5.000,-.

Søknad og behand­lingstid
Sponsor­midlene deles ut to ganger i året, med søknads­frist 1. april og 1. september. Behand­lingstid er normalt en måned. Søknad sendes til Liv Mona Arntzen på e‑post.