Komplette klima­løs­ninger

Vi tilbyr bærekraftige klima­løs­ninger som prosjek­tering og instal­lasjon av lokale varme- og kjøle­anlegg, komplette energi­sen­traler eller en kombi­nasjon av disse.

komplette-energisentraler

Våre løsninger benyttes i alt fra prosess­anlegg, næringsbygg, borettslag, hoteller, datarom, sykehjem til kunst­is­baner. Våre robuste og stabile løsninger sørger for komfort, reduserte energi­kost­nader og reduserte utslipp til miljøet.

Alle våre teknikere og montører har relevant teknisk utdan­nelse og den fagkunnskap som kreves for å utføre sine arbeids­opp­gaver. I PTG har vi medar­beidere med lang erfaring og høy teknisk kompe­tanse på sivil­in­geniør- og doktor­gradsnivå. De fleste har også fagbrev som kulde­montør. Vi utfører alt fra lokale instal­la­sjoner til større entre­priser, samt igang­kjøring av anlegg i samarbeid med andre fagdi­si­pliner.