Varme­pumper

Effektiv oppvarming og nedkjøling med kompakte varme­pumper fra PTG.

DSC_5179
Vi utvikler, prosjek­terer og leverer komplette FrioNordica varme­pumpe-anlegg til oppvar­mings- og nedkjø­lings­formål innen fiske­opp­drett, som kjøling av stamfisk og levende rogn, oppvarming av smolt, samt kjøling i forbin­delse med slakting. Typisk fisk er laks, ørret, torsk, kveite og piggvar. Vi utvikler og leverer også SuperHeat CO2-varme­pumper med CO2 som kjøle­medium — systemer som er godt egnet til nærings­mid­del­in­dustri, fiske­opp­drett, sykehus og borettslag.

FRIONORDICA varme­pumper

FrioNordica varme­pumper benytter ammoniakk som kjøle­medium, og leveres i standard­stør­relser mellom 350 og 2500 kW. Systemet har svært høy ytelse i forhold til strøm­forbruk, er plass­be­spa­rende og har lav kulde­me­die­fylling.

Egenskaper og fordeler

 • Ammoniakk har utmerkede tekniske egenskaper, og er det mest miljø­vennlige kjøle­mediet tilgjen­gelig for lavtem­pe­ratur varme­pumper.
 • J&E Hall kompressor av monoskrue­design. Balansert kompresjon gir ingen radielle krefter på hoved­lagrene. Overha­lings­in­ter­valler på 100.000 timer gir svært lave vedli­ke­holds­kost­nader for kompres­soren.
 • Konti­nu­erlig variabel kapasi­tets­kon­troll 10 — 100 %.
 • Frekvens­om­former for kompressor og pumper.
 • Sjøvannskjølt oljekjøler for økt effek­ti­vitet.
 • Titanrør og rørplate i alle varme­vekslere. Rørfor­bin­delser valses og sveises. Endelokk i plast.
 • Svært effektive spray­kjølere med veldig lav ammoni­akk­fylling og liten fare for frysing.
 • Vi gir 10 års korro­sjons­ga­ranti for deler som er i kontakt med sjøvann.
 • FrioLogica-kontroll­system med automatisk drift og overvåking av parametere. Støttes og oppda­teres via internett.
 • Varme­vekslere og anleggene produ­seres ved egen fabrikk i Norge.
 • Kombinert med varme­gjen­vinning mot avløpsvann kan systemet gi opptil 30 kWh oppvarming pr kWh elektrisk kraft som forbrukes.

SuperHeat varme­pumper

SuperHeat fra PTG er komplette vann-til-vann-varme­pumper med CO2 som kulde­medium som egner seg til oppvarming av varmtvann, men som også er egnet for å levere varme og kjøling til andre prosesser. Anleggene er effektive med høy COP, og bygget som kompakte aggregat med varme­ytelser fra 30 — 350 kW. De leveres komplett og klare for plug-and play med akkumu­la­torer, bruker­vennlig kontroll­system, pumper, kompressor, kjølere, ventiler, filter og automatikk, ferdig internt kablet. Leveres for 3X400V 50Hz som standard, men kan også tilpasses andre strøm-forsy­ninger. Trinnløs regulering. Enkel betjening via touch­display, og med mulighet for fjern­styring med internett-tilkobling. LCD display med bakgrunnslys som viser drifts­verdier og status. Automatisk regulering av varmtvann-produk­sjonen.